PROSCIOUTTO, MOZZARELLA, ROCKET

15 €
28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100